ผู้ขับขี่ปอดสะอาด ปราศจาก’วัณโรค’

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายรัชชาณล กิตติพัทธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขนส่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ นพ.รณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณ สุขจังหวัด (นพ.สสจ.) สมุทรปราการ ได้ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ “ผู้ขับขี่ปอดสะอาด ปราศจากวัณโรค” ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยตั้งจุดตรวจคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยวัณโรค เพื่อลดการแพร่ระบาดของวัณโรคในกลุ่มผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ

เช่น รถแท็กซี่ รถตู้ รถโดยสารประจำทาง ฯลฯ ปัจจุบันวัณโรคยังคงเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของไทย และคาดว่าจะมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ประมาณ 120,000 รายต่อปี เสียชีวิตกว่า 12,000 รายต่อปี และวัณโรคดื้อยาหลายขนานอาจมากถึง 4,700 ราย ทั้งนี้ สธ.ได้กำหนดเป็นนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ.2560-2564 โดยมีเป้าหมายลดอัตราป่วยร้อยละ 12.5 ต่อปี หรือจากอัตราป่วย 171 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2557 ให้เหลือ 88 ต่อประชากรแสนคน ภายในปี 2564 โดยดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ เมืองไทยปลอดวัณโรค และยุติปัญหาวัณโรค ภายในปี 2578 ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคนี้ คือ ผู้ต้องขังในเรือนจำ กลุ่มผู้ป่วยโรคร่วมต่างๆ ผู้สูงอายุ แรงงานต่างด้าว ผู้อาศัยในชุมชนแออัด ตลอดจนพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ เพราะสถานที่ที่กลุ่มเหล่านี้อาศัย หรือทำงานอยู่นั้นเป็นสถานที่ปิด แออัด จึงมีโอกาสติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรคมากว่าประชากรกลุ่มอื่นๆ จึงต้องควบคุมวัณโรคไม่ให้แพร่ระบาดไปสู่สาธารณชนได้ในวงกว้าง โดยค้นหาผู้ป่วยและตัดวงจรการแพร่กระจายของเชื้อวัณโรคดังกล่าว โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ เช่น รถแท็กซี่ รถตู้ รถโดยสารประจำทาง เป็นต้น มีโอกาสที่จะได้รับเชื้อวัณโรคโดยไม่รู้ตัว หากผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารที่ป่วยวัณโรคอยู่ในรถ ไอ จาม เชื้อวัณโรคก็จะปะปนออกมา และหมุนเวียนอยู่ในรถยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์ปรับอากาศ ซึ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรายใหม่ที่ยังไม่ป่วยวัณโรค ก็มีความเสี่ยงที่จะรับเชื้อวัณโรคเข้าสู่ร่างกายได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth